Function
ทำขณะ ประตู
วิธีการทํางาน
หมายเหตุ
เมนู
หน้าจอ
รายละเอียด
การป้อนข้อมูล
บันทึกลาย
นิ้วมือด่วน
เปิด
[SET]
F1
เลือก Address ลายนิ้วมือ
โดยกด 2 (ขึ้น)
หรือ 8 (ลง) วางนิ้วมือ
รอครบ 3 ขีด
บันทึกได้สูงสุด
99 เครื่อง
จะกำหนด
Address ที่วาง
ในลำดับ
ถัดไปให้
บันทึก
ลายนิ้วมือ
เปิด
[MODE]
F1
ใช้ปุ่ม 2 หรือ 8 เพื่อเลือกเปลี่ยน F ที่ต้องการ แล้วกด # เลือก Address ลายนิ้วมือโดยกด 2 (ขึ้น) หรือ 8 (ลง) วางนิ้วมือรอครบ 3 ขีด
การป้อน - เปลี่ยนรหัสผ่าน
เปิด
[MODE]
F2
ใช้ปุ่ม 2 หรือ 8 เพื่อเลือกเปลี่ยน F ที่ต้องการ แล้วกด # เลือก F2 กด # ป้อนรหัส (4-12 หลัก) +#
ลบลายนิ้วมือ
เปิด
[MODE]
F3
เลือก F3 กด # เลือก Address ลายนิ้วมือโดยกด 2 (ขึ้น) หรือ 8 (ลง) เลือก Address ที่ต้องการ กด #
AL ลบลาย
นิ้วมือ
ทั้งหมด
ควบคุมระดับเสียง
เปิด
[MODE]
F4
เลือก F4 กด #
เลือกระดับเสียง
ที่ต้องการกด #
เลือกแบบเสียง
เมื่อเปิดประตู
เปิด
[MODE]
F5
เลือก F5 กด #
เลือกรูปแบบเสียง
ที่ต้องการกด #
การเปิดประตู
จากภายนอก
ปิด
เปิดฝาครอบ + ป้อนรหัส + #
แตะลายนิ้วมือรอครบ 3 ขีด
เตือนแบตเตอร์รี่
ไฟต่ำ
ปิด
จะได้ยินเสียง
"Please change the battery"
เมื่อเปิดหรือปิดประตู
เตือนการถูก
กระแทก
ปิด
Alarm จะดังต่อเนื่องเป็นเวลา
1 นาทีในกรณีที่ถูกทุบ
หรือกระแทกจนระบบเสียหาย
ระบบการปิดระบบ
ด้วยตัวเอง
ปิด
E1-E5
หากมีการป้อนรหัสผิด
หรือใช้ลายนิ้วมือผิด
5 ครั้ง ระบบจะ
หยุดการทำงาน
เป็นเวลา 3 นาที
ล็อก 2 ชั้น
Dead Lock
ปิด
กดปุ่มล็อกภายใน
ให้ยุบลง
ไม่สามารถเปิด
ด้วยรหัสและ
ลายนิ้วมือจาก
ภายนอกแต่
กุญแจฉุกเฉิน
ยังคงใช้ได้
" + " หมายถึงตามด้วย